PDF
Stel PDF samen

Psychologisch onderzoek en behandeling

Volwassenen

Medische psychologie

 

Wat doet een psycholoog in het ziekenhuis?

Een klinisch psycholoog of een gezondheidszorgpsycholoog is een deskundige op het gebied van menselijk gedrag. Een psycholoog die werkt in het ziekenhuis onderzoekt de samenhang tussen uw gezondheidsklachten en uw algeheel en lichamelijk functioneren. Een psycholoog biedt kortdurende hulp aan patiënten van alle leeftijden.

Verwijzing psychologisch onderzoek

Alleen een medisch specialist uit SJG Weert kan u doorverwijzen naar de afdeling medische psychologie in dit ziekenhuis. Dit kan op advies van de specialist zelf, maar ook op uw eigen verzoek of op advies van andere hulpverleners uit SJG Weert. Denk hierbij aan een verpleegkundig specialist, (consultatief psychiatrisch) verpleegkundige of maatschappelijk werker. Verwijsredenen kunnen o.a. zijn:

 • Onderzoek van geheugenproblemen of concentratiemoeilijkheden.
 • Hulp bij emotionele problemen als gevolg van een ziekte zoals kanker, darmziekten, hart- en longziekten, suikerziekte, enz.
 • Bevorderen van gezond gedrag bij lichamelijke klachten of ziekte.
 • Onderzoek en behandeling van klachten waar tot nu toe nog geen duidelijke medische oorzaak voor gevonden is.
 • Verminderen van pijn en angst bij medische ingrepen.
 • Hulp bij het verwerken van een trauma als gevolg van een medische ingreep.

Vaak zijn enkele gesprekken voldoende om u op weg te helpen. Soms is een wat intensievere behandeling nodig. In dat geval zal de psycholoog samen met u bekijken welke psycholoog in uw regio deze behandeling kan bieden. Een psychologisch onderzoek kan aan dit advies voorafgaan.

Psychologisch onderzoek volwassene

Een psychologisch onderzoek kan worden afgesproken op verzoek van uw medisch specialist of naar aanleiding van het eerste gesprek bij de psycholoog. Dit onderzoek kan helpen om uw klachten te verduidelijken of om uw beperkingen te kennen. Tijdens het onderzoek worden door de psychodiagnostisch werker tests afgenomen, bijvoorbeeld om:

 • de kwaliteit van het geheugen en/of de concentratie vast te stellen;
 • de persoonlijkheid of intelligentie in kaart te brengen.

Als u toestemming geeft kan ook een gesprek plaatsvinden met uw partner of eventueel met uw kinderen. Hierdoor wordt meer informatie gekregen over het functioneren thuis.

Als het onderzoek klaar is, worden de resultaten met u besproken en adviezen gegeven over eventuele behandeling. Hierbij mag ook uw partner of een naaste aanwezig zijn.

De psycholoog brengt de medisch specialist die u doorverwezen heeft op de hoogte van de uitslag van het onderzoek en het eventuele behandeladvies. Soms hoort u de uitslag via uw medisch specialist, bijvoorbeeld wanneer het psychologisch onderzoek deel uitmaakt van meerdere onderzoeken. Dat is bijvoorbeeld het geval als een klinisch geriater u doorverwezen heeft.

Psychologische behandeling volwassene

Vanuit de medische psychologie wordt uitsluitend kortdurende behandeling aangeboden. De behandeling is meestal gericht op het verminderen van of anders leren omgaan met uw klachten.

Vormen van behandeling:

Psychologische ondersteuning
U kunt ondersteuning krijgen bij het leren omgaan met een lichamelijke aandoening, de gevolgen van ziekte of een aangrijpende gebeurtenis, bv. kanker. De behandeling heeft als doel het psychisch evenwicht te herstellen.

Training
Het doel van training is het aanleren van vaardigheden om uw klachten te verminderen. Bijvoorbeeld:

 • ontspanningsoefeningen;
 • anders leren omgaan met stress;
 • leren hoe u uw zelfcontrole kunt verbeteren.

Speciaal voor hartpatiënten is de leefstijltraining ontwikkeld, die bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten.

Psychotherapie
Psychotherapie heeft als doel het vergroten van het zelfinzicht en het veranderen van gedrag. In het ziekenhuis is de behandeling meestal kortdurend. Als er meer behandeling nodig is, wordt samen met u naar een geschikte vervolgbehandeling gezocht.

Na beëindiging van de behandeling wordt de verwijzend specialist in het kort geïnformeerd over het verloop van de behandeling. Als u dat wenst, krijgt ook uw huisarts hiervan bericht.

Kosten 

Aan onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis zijn geen extra kosten verbonden.

Privacy

De psycholoog en psychodiagnostisch werkende hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zeer zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. Dit soort informatie wordt voor zover van belang alleen gedeeld met medisch specialisten uit SJG Weert of met bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkenden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan moet u dit zelf aangeven.

Informatie aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder uw huisarts, wordt alleen gegeven met uw toestemming.

Kwaliteitsbewaking en klachten

Als u niet tevreden bent, of dingen niet lopen zoals gewenst, is het belangrijk dat u dit bespreekt met uw psycholoog.

Bent u hierna nog niet tevreden dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Zij kan u ook informeren over andere mogelijkheden. Meer informatie vindt u in de folder “Idee, opmerking of klacht” of op de pagina Klacht of compliment.

Zowel patiënten als hulpverleners hebben rechten en plichten. Die zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook psychologische hulpverlening valt onder de WGBO. Meer informatie vindt u in de folder ”Uw rechten en plichten als patiënt”.

Afspraak maken

Als de arts u verwijst naar de psycholoog zal het secretariaat van de medische psychologie u automatisch telefonisch benaderen voor het inplannen van een afspraak.

Een gesprek bij de psycholoog duurt ongeveer 3 kwartier tot 1 uur. Een psychologisch onderzoek kan 2 - 3 uur duren.

Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de secretaresse.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling medische psychologie, bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

Afdeling medische psychologie
0495 – 57 22 11