Privacyverklaring

 

Doel

SJG Weert verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag informeren. SJG Weert doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SJG Weert.

Definities

Wij gebruiken bepaalde termen in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij hiermee bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en uw medische gegevens.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.
  • Autoriteit Persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op gebruik van persoonsgegevens door organisaties.

Verklaring

1. Van wie verwerkt SJG Weert persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • patiënten;
 • contactpersonen van patiënten;
 • familieleden, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen;
 • bezoekers van het ziekenhuis.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Veel medewerkers van SJG Weert, waaronder bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, verwerken persoonsgegevens. Waar wij in deze privacyverklaring spreken over SJG Weert, bedoelen wij alle afdelingen waar persoonsgegevens worden verwerkt. Formeel is de raad van bestuur van SJG Weert verantwoordelijk.

3. Waarvoor verwerkt SJG Weert persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een patiëntrelatie met u aan te kunnen gaan.
Als u zich bij SJG Weert meldt met een zorgvraag, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Dat zijn voor de hand liggende gegevens zoals onder andere uw naam, adres en woonplaats maar ook de zorgvraag die u heeft.

b.Voor uw behandeling
Als u patiënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens of telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon te onderhouden, om u aan uw afspraak te herinneren of vragenlijsten voor kwaliteitsonderzoek te versturen. Ook verwerken wij gegevens om uw diagnose te kunnen stellen en u te kunnen behandelen, verplegen of verzorgen. Om als zorgverlener onze rol goed te kunnen vervullen, verwerken wij ookgegevens over uw gezondheid. Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Ook verwerken wij soms gegevens van familieleden, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen.

c. Voor overleg met in-en externe behandelaren.
Het kan voorkomen dat voor overleg contact moet worden opgenomen met een collega medisch specialist in SJG Weert of met een specialist uit een ander ziekenhuis. Ook kan het zijn dat u bijvoorbeeld doorverwezen bent door uw huisarts, een fysiotherapeut of een eerstelijns verloskundige. In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld onderzoekresultaten.

d. Voor de financiële afhandeling van de geboden zorg.
Ook hebben wij uw gegevens nodig om met u of met uw zorgverzekering de geboden zorg financieel af te handelen. Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn om declaraties te kunnen afhandelen. Een voorbeeld van gegevens die zorgverleners aan zorgverzekeraars moeten doorgeven, zijn de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt.

e. Om uw en onze veiligheid te waarborgen
Wij maken gebruik van bewakingscamera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen. Deze beelden zijn enkel beschikbaar voor ons beveiligingspersoneel en worden uitsluitend op vordering van de officier van justitie overgedragen worden aan politie.

f. Om wettelijke verplichtingen na te komen.
Soms moet SJG Weert gegevens delen vanwege een wettelijk voorschrift. Een voorbeeld hiervan is dat wij besmettelijke ziekten direct moeten melden bij de GGD. Daarbij worden ook persoonsgegevens van de betrokkene gedeeld. Ook worden zeer beperkt persoonsgegevens bewaard in ons kwaliteitssysteem in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

g. Voor onze bedrijfsvoering. Als zorgverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze patiëntrelaties. Mede door het verwerken van uw gegevens kunnen wij voldoen aan (wettelijke vereiste) kwaliteitsregistraties. We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens worden gebruikt voor onderzoek en evaluatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem, de bevindingen betreffen interne verbeteringen en zijn op geen enkele manier naar u te herleiden.

h. Wetenschappelijk onderzoek.
Onderzoek is belangrijk om de medische zorg te verbeteren en SJG Weert wil hier een bijdrage aan leveren. Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als er mensen zijn die eraan mee willen werken: patiënten die het goed vinden dat de arts bij hen een nieuwe behandeling onderzoekt. Als uw arts wil dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, wordt daarvoor altijd uw toestemming gevraagd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor de routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem en de onderzoeksgegevens zijn op geen enkele manier naar u te herleiden. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dit aangeven in MijnSJG, onder het kopje “mijn gegevens”.

4. Hoe gaat SJG Weert met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt bewaard. In het geval van medische gegevens is dat meestal 20 jaar. Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als er een andere wettelijke bewaartermijn voortvloeit uit andere wetgeving, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening) of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziekten). Binnen SJG Weert worden uw persoonsgegevens conform landelijke normen beveiligd, wat inhoudt dat alleen medewerkers met een behandelrelatie toegang tot uw medische gegevens hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie delen met onbevoegden; ook niet na beëindiging van hun dienstverband. Willen wij uw gegevens vooreen ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u na een medische behandeling medicijnen nodig heeft vande apotheek.

5. Welke regels gelden voor SJG Weert bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SJG Weert onder meer gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en NEN 7510.

6. Kan ik mijn persoonsgegevens inzien of wijzigen?
Ja, u kunt uw dossier opvragen via de afdeling codering en digitalisering van SJG Weert. Meer informatie daarover is te vinden in de folder ‘Inzage patiëntdossier’. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

7. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor algemene vragen over de verwerking van uw persoons- of medische gegevens door SJG Weert kunt u terecht bij de afdeling codering en digitalisering. In geval van klachten kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris.

8. Deelt SJG Weert patiëntgegevens met andere zorginstellingen?
Uw zorgverleners in het Sint Jans Gasthuis leggen in uw patiëntendossier verschillende gegevens over u vast. In uw patiëntendossier staan bijvoorbeeld de resultaten van onderzoeken, welke aandoeningen of ziekte u heeft en welke behandeling of welk medicijn u krijgt.  Voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig. Hoe u toestemming regelt, leest u in de folder Toestemmingsregistraties.

9. Kan ik bezwaar maken tegen het uitwisselen van persoonsgegevens met huisarts of huisapotheek?
Ja, dat kan. Indien u niet wilt dat uw medische gegevens gedeeld worden met bijvoorbeeld uw huisarts of huisapotheek, kunt u tegen deze gegevensuitwisseling bezwaar maken via het formulier Bezwaar gegevensuitwisseling huisarts/huisapotheek

10. Kan SJG Weert dit document wijzigen?
Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. SJG Weert zal de privacyverklaring aanpassen als er zaken in de verwerkingen veranderen, of als er andere verplichtingen ontstaan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u terugvinden op www.sjgweert.nl

Cookies

Wij willen u laten weten dat de website van SJG Weert Google Analytics-cookies gebruikt. Daarbij hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Dat betekent dat u bezoekersgedrag op onze website nooit herleidbaar is. De optie 'gegevens delen' hebben we daarbij uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Dit alles om uw privacy te waarborgen. 

Contactgegevens

Klachtenfunctionaris
E-mail: klachtenfunctionaris@sjgweert.nl
Telefoon: 0495 - 57 28 10
Post: SJG Weert t.a.v. Klachtenfunctionaris Antwoordnummer 1073 6000 VB Weert

Codering en digitalisering (dossieradministratie)
E-mail: codering.digitalisering@sjgweert.nl
Telefoon: 0495 - 57 25 85

Functionaris voor de gegevensbescherming
E-mail: fg@sjgweert.nl

Veilig mailen met Zivver

Heeft u zojuist een mail van ons ontvangen via Zivver? Dat kan. Het is onze manier om ervoor te zorgen dat de mail, die wellicht gevoelige of persoonlijke informatie bevat, veilig te versturen. Misschien heeft u nog nooit van Zivver gehoord en twijfelt u of het allemaal wel te vertrouwen is. Om die twijfel weg te nemen, geven we hier graag een korte toelichting.

Veilig mailen via Zivver
De privacy van onze patiënten is voor ons heel belangrijk. Maar er zijn ook andere gegevens waar wij heel vertrouwelijk mee omgaan, zoals bijvoorbeeld de persoonsgegevens van onze medewerkers en bijvoorbeeld financiële gegevens. Als wij gegevens willen delen met bijvoorbeeld de huisarts van een patiënt of een andere betrokken specialist gebruiken wij daarvoor bestaande systemen waarin dit veilig kan. Het kan echter ook voorkomen dat mail de beste optie is, maar ook dat doen we alleen als het veilig is. Dat kan een mail zijn naar de verloskundige of iemand van de thuiszorg, maar dat kan ook een mail naar de patiënt zelf of een sollicitant zijn. Om ervoor te zorgen dat alleen de ontvanger bij de mail kan, maken wij gebruik van veilig mailen via Zivver.

Hoe kunt u controleren of de mail écht is?
Wilt u controleren of de mail geen hoax is, maar echt van een medewerker van SJG Weert komt, kunt u op het volgende letten:

 • Het e-mailadres eindigt altijd op …@sjgweert.nl
 • Ga met muis op de knop met de link naar het bericht staan. De link moet beginnen met https://app.zivver.com/...
 • Twijfelt u nog steeds of de mail wel echt van een van onze medewerkers afkomt, is het verstandig even te bellen met de afzender.