Wachttijden

Onze actuele wachttijden vindt u op ZorgkaartNederland via: 

zorgkaartnederland.nl/wachttijden

SJG Weert spant zich in om de toegangstijden zo laag mogelijk te houden en de wachttijden zo actueel mogelijk te communiceren. De wachttijden zoals in het overzicht van ZorgkaartNederland aangegeven worden periodiek geactualiseerd.

U kunt altijd contact met ons opnemen om te vragen naar de meest actuele wachttijd. De afdeling zorgplanning is te bereiken op:
0495 - 57 23 01

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Kosten

Ziekenhuizen maken afspraken met de zorgverzekeraars over de hoogte van de prijzen. Als uw verzekeraar geen contract met SJG Weert afsluit, is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten van de behandeling niet vergoedt. Voor meer informatie kijkt u hieronder bij 'vraag en antwoord' of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Prijslijsten

Vergoedingen 
Welke zorgkosten worden vergoed door zorgverzekeraars, ligt aan de verzekeringsvoorwaarden van uw polis en aan de afspraken die het ziekenhuis met de verschillende zorgverzekeraars maakt.

Wilt u zeker zijn of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, vraag dit dan na bij uw verzekeraar. Een bezoek aan het ziekenhuis komt altijd ten laste van uw eigen risico. Op onderstaande pagina leest u meer over welke zorg wel en niet vergoed wordt:

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Kosten telefonische afspraak of e-consult
Als een belafspraak of e-consult een herhaalafspraak op de polikliniek vervangt, kan het zijn dat  deze kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Niet in Nederland verzekerd
Bent u verzekerd in België (of Duitsland) en heeft u een afspraak in SJG Weert? Om onverwachte kosten te voorkomen, is het van belang dat u vooraf nagaat of u toestemming van uw zorgverzekering krijgt voor uw behandeling in Nederland. Voor patiënten die niet in Nederland verzekerd zijn, rekenen de Nederlandse ziekenhuizen de zogeheten passantentarieven. Onze tarieven van voorgaande jaren vindt u terug in de prijslijst.

Vergoeding behandelingen Belgische patiënten 
Eigen risico, ziekenhuisnota’s en DBC’s: wat voor u belangrijk is om te weten.

Vraag en Antwoord kosten ziekenhuiszorg

Wanneer u naar het ziekenhuis gaat en zorg ontvangt die vergoed wordt uit het basispakket van uw zorgverzekering betaalt u het eigen risico. Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van minimaal 385 euro per kalenderjaar. De overige kosten van uw specialistische behandeling betaalt uw zorgverzekeraar. In uw verzekeringspolis kunt u zien welke zorg in uw basisverzekering wordt vergoed. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het belangrijk om vóóraf altijd goed uw polis te checken. U kunt er ook voor kiezen om uw verplichte eigen risico van 385 euro vrijwillig te verhogen tot een maximum van 885 euro. In ruil daarvoor betaalt u ook minder premie voor de basisverzekering. Voor meer informatie rondom het eigen risico zie, https://www.zorgwijzer.nl/faq/eigen-risico.

Nee, de onderstaande type zorg komen niet ten laste van het eigen risico:

  • Huisartsen zorg, waaronder de huisartsenpost. Belangrijk om te weten is dat de onderzoeken die de huisarts voor u in het ziekenhuis aanvraagt, zoals bloed- of röntgenonderzoek  wel onder het eigen risico vallen;
  • Verloskundige en kraamverpleegkundige;
  • Wijkverpleging;
  • Ketenzorg bij bepaalde chronische ziekten.

Helemaal gratis, zoals vaak wordt gezegd, is deze zorg natuurlijk niet. Via de zorgpremie die u maandelijks betaalt, betaalt u namelijk ook voor de zorg van de huisarts.

Ja. Vooral alle ziekenhuis zorg betaalt u het eigen risico.

Het eigen risico betaalt u wanneer u zorg uit het basispakket gebruikt. Voor sommige zorg wordt daarnaast een wettelijke eigen bijdrage gevraagd. Denk aan bepaalde medicijnen, ziekenvervoer en medische hulpmiddelen zoals orthopedische schoenen en hoortoestellen. U betaalt in dit geval eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, valt onder het eigen risico. Eventuele kosten die daarna nog overblijven, betaalt de zorgverzekeraar.

Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis maakt SJG Weert de rekening op. U kunt deze digitaal bekijken in uw persoonlijke ‘Mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar. Op de nota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de begin- en einddatum van uw behandeling, ook wel DBC genoemd, de kosten die de zorgverzekeraar vergoedt, het bedrag dat u zelf moet betalen (meestal een deel van het eigen risico). Voor vragen over uw ziekenhuisrekening of eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor nieuwe patiënten wordt zo’n DBC-traject vastgesteld op 90 dagen; dat is de gemiddelde duur van een behandeling in Nederland. Duurt de behandeling langer dan wordt er een vervolg-DBC voor 120 dagen geopend. Als dit vervolg DBC wordt geopend na de jaarovergang wordt er opnieuw aanspraak gemaakt op het eigen risico van de patiënt.  Voor meer informatie zie ook, https://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota. Voor vragen over de begin- en einddatum van uw DBC in verband met de verrekening van uw eigen risico kunt u contact op nemen met het SJG, telefoonnummer 0495 57 2185 of 0495 57 2161.

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Dit zijn alle stappen die nodig zijn om uw ziekte te behandelen: van het eerste consult tot en met de laatste controle, inclusief alle onderzoeken en behandelingen in de tussentijd. Voor nieuwe patiënten wordt zo’n DBC-traject vastgesteld op 90 dagen; dat is de gemiddelde duur van een behandeling in Nederland. Duurt de behandeling langer dan wordt er een vervolg-DBC voor 120 dagen geopend. In sommige gevallen wordt de duur van zo’n DBC traject aangepast, bijvoorbeeld bij een operatieve verrichting of een opname.

Hiervoor zijn landelijke regels vastgesteld. Pas als het DBC is ‘gesloten’ stuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Dit verklaart waarom het soms maanden kan duren (en daardoor zelfs doorlopen naar een nieuw jaar) voordat u deze ontvangt. Voor meer informatie rondom DBC’s zie, https://www.zorgwijzer.nl/faq/dbc.

In het ziekenhuis zijn ontelbaar veel behandelingen mogelijk. Om alles administratief in goede banen te leiden, zijn er zo’n 4400 DBCs benoemd waaronder alle mogelijke behandelingen worden vastgelegd. Wanneer u in het ziekenhuis bent geweest, kijkt het ziekenhuis naar alle activiteiten die hebben plaatsgevonden bij uw bezoek of behandeling. Voor het vastleggen van uw behandeling in de administratie van het ziekenhuis, worden gemiddelden genomen van alle patiënten die voor eenzelfde soort behandeling in het ziekenhuis zijn geweest. Op die manier vertaalt het ziekenhuis uw behandeling naar het bedrag dat u terugziet op de factuur.


Voorbeeld:
U bent voor de behandeling een keer langs geweest bij de neuroloog in een bepaalde periode. Op de rekening staat echter “1 tot 2 polikliniekbezoeken bij de neuroloog”. In u geval was slechts 1 polikliniekbezoek noodzakelijk, maar er zijn ook patiënten met dezelfde klacht die 2 keer naar het ziekenhuis moeten komen. De volgende keer zou het zo kunnen zijn dat u in een bepaalde periode 2 keer langsgaat bij de neuroloog en hetzelfde bedrag betaalt. Uiteindelijk zullen de kosten van alle patiënten met dezelfde behandeling ongeveer uitkomen op het gemiddelde.

Of u een lage of hoge rekening ontvangt, hangt af van de zorg die u heeft gekregen. Een operatie of opname is natuurlijk aanzienlijk duurder dan een consult op de polikliniek. Daarbij kan het voorkomen dat u een hoge rekening krijgt terwijl u voor uw gevoel maar heel kort in het ziekenhuis bent geweest. De hoogte van de factuur wordt namelijk niet beïnvloed door de tijd die de behandeling in beslag neemt, maar door de diagnose, specialisme en de specialistische verrichtingen die nodig zijn. Ziekenhuiszorg is duur. Daarom is het verstandig om met lichtere klachten en eenvoudige aandoeningen (eerst) langs de huisarts of huisartsenpost te gaan.

Omdat SJG graag de zorg laagdrempelig wil maken, zou het kunnen dat de medisch specialist ervoor wil kiezen om een polikliniekbezoek telefonisch, via screen-to-screen of zelfs via de BeterDichtbij-app te doen, in plaats van fysiek in het ziekenhuis. Dit wordt een e-health consulten genoemd. Hierdoor proberen we de belasting voor de patiënten zo laag mogelijk te houden. Deze consulten zijn echter vaak net zo duur als een fysiek consult op de poliklinieken, aangezien deze medisch inhoudelijk dezelfde inhoud hebben als een consult op de polikliniek.