Medisch wetenschappelijk onderzoek

Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen is aan regels en wetgeving gebonden. Hiermee wordt de veiligheid van de deelnemende proefpersonen gewaarborgd. Alle onderzoeken worden daarom door landelijk erkende Medisch Ethische Toetsings Commissies (METC) beoordeeld of de veiligheid van de proefpersonen voldoende is gegarandeerd en of de onderzoeken aan de wet voldoen. Vervolgens moet worden vastgesteld dat een onderzoek uitvoerbaar is in het ziekenhuis, oftewel dat alle voorzieningen voor dat onderzoek aanwezig zijn. In SJG Weert wordt dit laatste door de onderzoeksbegeleidingscommissie uitgevoerd.

In de meeste gevallen zal voor het gebruik van medische gegevens de toestemming van de patiënt noodzakelijk zijn. In sommige gevallen is dit wettelijk niet noodzakelijk, bijvoorbeeld als het gaat om het verzamelen van geanonimiseerde gegevens die niet herleidbaar zijn naar de patiënt en het onderzoek een algemeen belang dient. Indien een patiënt niet wilt dat zijn/haar gegevens voor dit doeleinde worden gebruikt, kan in MijnSJG worden aangegeven dat men bezwaar heeft tegen het gebruik van  medische gegevens. De gegevens van deze patiënt zullen dan niet worden verstrekt.

Lokale uitvoerbaarheidsverklaring (LUV)
Een LUV is een verklaring van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis, waarin staat dat een bepaald medisch-wetenschappelijk onderzoek kan worden uitgevoerd. De onderzoeksbegeleidingscommissie controleert het onderzoek op verschillende aspecten en stelt een advies op voor de Raad van Bestuur.

Onderzoeksbegeleidingscommissie
De onderzoeksbegeleidingscommissie toetst de lokale uitvoerbaarheid van medisch-wetenschappelijk onderzoek dat onder de verantwoordelijkheid valt van medewerkers werkzaam in SJG Weert. Of in geval van multicenter onderzoek, van zowel medewerkers binnen het ziekenhuis als medewerkers in andere ziekenhuizen of onderzoekslocaties in Nederland.

Eisen
Alle onderzoeken die onder de 'Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen' vallen, dienen voorafgaand aan lokale uitvoerbaarheidstoetsing, door een erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC) te zijn goedgekeurd. In geval van twijfel, moet contact opgenomen worden met een METC.

Zie ook:
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek).

www.ccmo.nl

Aanvraag lokale uitvoerbaarheidsverklaring
Voor het aanvragen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring moet een aantal documenten worden ingediend. In geval van gesponsord onderzoek worden de kosten voor de lokale uitvoerbaarheidstoetsing in rekening gebracht.
Lijst van benodigde documenten   
Aanvraagformulier

Documenten bij voorkeur digitaal versturen naar:
onderzoek@sjgweert.nl

SJG Weert
Onderzoeksbegeleidingscommissie 
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert

E-mail:
onderzoek@sjgweert.nl