PDF
Stel PDF samen

Psychologisch onderzoek en behandeling

Kinderen en jongeren

Medische psychologie

 

Wat doet een kinderpsycholoog in het ziekenhuis?

Een kinderpsycholoog is een psycholoog die gespecialiseerd is in psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren. Deze jongeren kunnen vragen of problemen hebben op zowel lichamelijk als psychisch gebied.

Verwijzing psychologisch onderzoek 

Alleen een medisch specialist uit SJG Weert kan u doorverwijzen naar de afdeling medische psychologie in dit ziekenhuis. Dit zal bij kinderen en jongeren meestal gebeuren op advies van de kinderarts. U kunt ook zelf om een consult bij de psycholoog vragen via de behandelend specialist of via andere hulpverleners uit SJG Weert. Denk hierbij aan een orthopedagoog of een pedagogisch medewerker. Verwijsredenen kunnen o.a. zijn:

 • Vragen over het ontwikkelingsniveau van het kind.
 • Onderzoek naar aandachts- en concentratieproblemen of gedragsmoeilijkheden.
 • Ondersteuning bij het leren leven met een chronische ziekte zoals suikerziekte of astma.
 • Ondersteuning bij een behandeling zoals het moeten volgen van een dieet of bepaalde leefregels.
 • Onderzoek en behandeling van klachten waar nog geen afdoende medische oorzaak voor is gevonden zoals onverklaarde buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen.
 • Verminderen van pijn en angst bij medische ingrepen.
 • Hulp bij het verwerken van een trauma als gevolg van een medische ingreep.

Het kan soms voldoende zijn als u weet waardoor de klachten zijn veroorzaakt of blijven bestaan. Vaak is het nodig de klachten ook te behandelen. De psycholoog adviseert welke behandeling het meest geschikt is. Er kan een psychologisch onderzoek nodig zijn om een goed behandeladvies te kunnen geven.

Het eerste gesprek met de kinderpsycholoog

Of u de eerste keer met of zonder uw kind komt, kan in onderling overleg worden afgesproken. Dat is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de aard van de problemen. Als u samen met uw kind komt, kunt u tijdens het kennismakingsgesprek aangeven dat u later aanvullende informatie wilt geven.

In het eerste gesprek worden vragen gesteld over:

 • het probleem of de klachten waarvoor uw kind is verwezen;
 • de ontwikkeling van uw kind;
 • de leefsituatie van uw kind.

Afhankelijk van het eerste gesprek kan het volgende worden afgesproken:

 • een gesprek met uw kind;
 • een psychologisch onderzoek;
 • een gesprek met u als ouder;
 • en/of een verwijzing naar een andere hulpverleningsinstantie.

Soms wordt tijdens het kennismakingsgesprek aan u gevraagd om enkele vragenlijsten over uw kind in te vullen.

Psychologisch onderzoek van uw kind

Als een psychologisch onderzoek nodig is, wordt daarvoor een aparte afspraak gemaakt. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, het probleem of de vraagstelling krijgt u 1 - 3 afspraken. Via een psychologisch onderzoek probeert de psycholoog een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en eventuele problemen van uw kind. Dit gebeurt door:

 • een gesprek met de ouders;
 • een gesprek met het kind;
 • door afname van psychologische tests.

Afhankelijk van de vraagstelling wordt een keuze gemaakt uit verschillende testen. Het onderzoek wordt afgenomen door een psychodiagnostisch werker en kan bestaan uit:

 • een intelligentietest;
 • een ontwikkelingsonderzoek;
 • geheugen- en aandachtstaken;
 • een spelobservatie met name bij jonge kinderen;
 • een persoonlijkheidsonderzoek om inzicht te krijgen in de belevingswereld en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Meestal verloopt het onderzoek in een prettige, ontspannen sfeer en ervaart het kind de extra aandacht als positief.

U als ouder(s) kan gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen over uw kind. Soms kan het belangrijk zijn om meer inzicht te krijgen in hoe het met uw kind op school gaat. In dat geval neemt de psycholoog na overleg met u, contact op met de leerkracht of mentor van uw kind. Ook zij kunnen gevraagd worden een vragenlijst in te vullen.

Als het onderzoek klaar is worden de resultaten met u besproken. Of uw kind bij dit gesprek aanwezig is, is weer afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de reden van het onderzoek. Dit wordt met u overlegd. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat behandeling nodig is, wordt besproken of die kan plaatsvinden bij de afdeling medische psychologie in SJG Weert of dat een doorverwijzing naar elders nodig is.

Psychologische behandeling van uw kind

Wanneer na het eerste gesprek of na aanvullend psychologisch onderzoek wordt besloten uw kind verder te behandelen zal de psycholoog samen met u en uw kind bespreken waaruit die behandeling zal bestaan.

Soms kunnen de klachten of problemen van uw kind via gesprekken met u als ouder(s) worden opgelost. Dit betekent dat er een aantal gesprekken plaatsvinden gericht op oudercoaching. Dat is bijvoorbeeld het geval bij zindelijkheidsproblemen, pijnklachten of bij eet- en slaapproblemen.

Bij oudere kinderen of bij kinderen met angstklachten of somberheid wordt doorgaans met het kind zelf gewerkt. Meestal zijn er daarnaast ook gesprekken met de ouders. Bij de behandeling van kinderen wordt gebruik gemaakt van materiaal en technieken die passen bij het ontwikkelingsniveau. Ook huiswerkopdrachten kunnen onderdeel van de behandeling zijn.

Kosten 

Aan onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis zijn geen extra kosten verbonden.

Toestemming psychologisch onderzoek en behandeling

Voor onderzoek en/of behandeling bij kinderen jonger dan 12 jaar is de toestemming van beide biologische of gezaghebbende ouders nodig. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Als het ouderschap anders is vastgelegd, bv. alleenrecht, co-ouderschap, voogd, gezinsvoogd enz., moet een kopie van het bewijs hiervan worden overhandigd. Anders mag de psycholoog volgens de wet een kind niet behandelen.

Aan kinderen van 12 - 16 jaar wordt niet alleen de toestemming van ouders gevraagd maar ook die van het kind zelf.

Bij jongeren ouder dan 16 jaar is alleen toestemming van de jongere nodig. Voor de eerste afspraak moet de toestemming geregeld zijn. Voor meer informatie zie de folder ‘Patiëntenrechten, ouders en kind’.

Privacy

De psycholoog en psychodiagnostisch werkende hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zeer zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. Dit soort informatie wordt voor zover van belang alleen gedeeld met medisch specialisten uit SJG Weert of met bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkenden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan moet u dit zelf aangeven.

Informatie aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder uw huisarts, wordt alleen gegeven met toestemming van u en uw kind (vanaf 12 jaar en ouder).

Ook uw kind kan erop rekenen dat wat hij of zij vertelt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit kan betekenen dat niet alles wat uw kind vertelt met u wordt besproken. De leeftijd en wensen van uw kind spelen daarbij een rol.

Kwaliteitsbewaking en klachten

Als u niet tevreden bent, of dingen niet lopen zoals gewenst, is het belangrijk dat u dit bespreekt met de psycholoog.

Bent u hierna nog niet tevreden dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Zij kan u ook informeren over andere mogelijkheden. Meer informatie vindt u in de folder ‘Idee, opmerking of klacht’ of op de pagina Klacht of compliment.

Zowel patiënten als hulpverleners hebben rechten en plichten. Die zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook psychologische hulpverlening valt onder de WGBO. Meer informatie vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’.

Afspraak maken

Als de arts u verwijst naar de psycholoog, zal het secretariaat van de afdeling medische psychologie u telefonisch benaderen voor het inplannen van een afspraak. U kunt ook zelf een afspraak maken via de secretaresse. Het secretariaat is te vinden aan de balie van Mediweert, route 1C.

Een gesprek bij de psycholoog duurt ongeveer drie kwartier tot één uur. Bij kinderen jonger dan 12 jaar is altijd toestemming nodig van beide ouders met ouderlijk gezag.

Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de secretaresse.

Afdeling medische psychologie, bereikbaar op werkdagen van 08:00 - 17:00:
0495 – 57 22 11

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling medische psychologie, bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

Afdeling medische psychologie
0495 – 57 22 11