PDF
Stel PDF samen

Passende zorg na ziekenhuisopname

Als u medisch gezien voldoende hersteld bent tijdens uw ziekenhuisopname, kunt u met ontslag. In principe gaat u terug naar uw eigen woonsituatie. Maar soms is dat niet mogelijk, of heeft u tijdelijk hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. In deze folder geven we u informatie over de verschillende vormen van zorg na uw ziekenhuisopname.

Voor opname: wat verwachten we van u als patiënt?

Bij een geplande opname is voordat u wordt opgenomen vaak al duidelijk of u na ontslag zorg of hulpmiddelen nodig heeft. Denk daarom voor de opname zelf al na over wat u kunt regelen. Bespreek dit eventueel met uw behandelend arts of verpleegkundige. Wat kan uw partner of een andere naaste na ontslag voor u betekenen? En waar heeft u professionele hulp bij nodig? Denk bijvoorbeeld aan het eten (laten) verzorgen, boodschappen laten bezorgen, vervoer, aanvragen van hulpmiddelen, persoonsalarmering of huishoudelijke hulp.

Heeft u na ontslag een hulpmiddel nodig als een douchekruk of een rolstoel? Daarvoor kunt u terecht bij Medicura. Het hulpmiddel wordt volledig vergoed door uw basisverzekering en gratis thuisbezorgd. Vraag uw hulpmiddelen tijdig aan via: www.medicura.nl/lenen.html

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Professionele huishoudelijke hulp of hulpmiddelen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze zorg moet u altijd zelf regelen. U kunt dit voor opname zelf al aanvragen via het WMO-loket van uw gemeente.

U kunt onder andere bij het WMO-loket zijn terecht voor het aanvragen van:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • een rolstoel, scootmobiel of een ander verplaatsingsmiddel voor langdurig gebruik;
 • vervoersvoorziening en welzijnswerk.

Het ontbreken van huishoudelijke hulp of een hulpmiddel bij ontslag is in principe geen reden om langer in het ziekenhuis te blijven. Vraag deze zorg dus ruim voor de opnamedatum aan, zodat dit op tijd kan worden opgestart.

Afdelingsverpleegkundige

Tijdens de opname is het belangrijk om zoveel mogelijk zelf te doen. Zo wordt duidelijk waar u eventueel hulp bij nodig heeft na ontslag. De afdelingsverpleegkundige legt u en/of uw partner uit wat u zelf kunt doen, bijvoorbeeld verzorging van een wond, aan-/uittrekken van steunkousen en het toedienen van medicijnen. Uw arts bespreekt met u wanneer u medisch gezien naar huis kunt. Voor die tijd bekijkt de afdelingsverpleegkundige met u of er na het verblijf in het ziekenhuis verdere zorg nodig is. Als er thuiszorg moet worden aangevraagd of verblijf in een andere zorginstelling, wordt door de afdelingsverpleegkundige de transferverpleegkundige van het ziekenhuis ingeschakeld.

Transferverpleegkundige

Wanneer u professionele nazorg nodig heeft, dan gaan wij als ziekenhuis samen met u die zorg organiseren. In dat geval krijgt u te maken met een transferverpleegkundige. De transferverpleegkundige bespreekt met u wat u aan zorg nodig heeft. De transferverpleegkundige bezoekt u en neemt telefonisch contact op met de eerste contactpersoon. Ze vertelt u welke mogelijkheden voor nazorg er zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving en in overleg met uw behandelend arts.

De transferverpleegkundige geeft advies en ondersteunt waar nodig bij het regelen van:

 • Algemene thuiszorg; persoonlijke verzorging of verpleging.
 • Speciale thuiszorg; voor medisch-technische zorg.
 • Terminale zorg in de thuissituatie of het hospice.
 • Bestellen van verpleegartikelen, zoals een hoog/laag bed.
 • Tijdelijke opname binnen een verpleeghuis (revalidatie).
 • Aanvragen van zorg die binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) valt.
 • Informatie over maaltijdvoorziening en persoonsalarmering.
 • Informatie over vrijwilligerszorg.

Veel patiënten hebben een voorkeur voor een plek om deze vervolgzorg te krijgen. Toch kan het zijn dat deze plek vol is, of niet geschikt is voor het type zorg dat u nodig heeft. In dat geval plaatsen wij u op een andere plek waar de juiste zorg wel geleverd kan worden. Dat kan verder weg zijn, of bij een andere aanbieder dan uw voorkeur. Het ontbreken van plek bij uw voorkeursaanbieder is géén reden om langer in het ziekenhuis te blijven. Uiteraard doen we ons best om deze situatie te voorkomen.

Naar huis met thuiszorg

Alleen noodzakelijke zorg die niet door uw familie of naasten kan worden gegeven komt in aanmerking voor thuiszorg. De transferverpleegkundige bespreekt met u welke zorg u nodig heeft en wat er mogelijk is. De wijkverpleegkundige stelt vervolgens de indicatie die nodig is om thuiszorg te krijgen.

Verblijf in een instelling

Tijdelijk verblijf

Er zijn meerdere mogelijkheden voor een tijdelijk verblijf na ziekenhuisopname.

 • Revalidatie: het doel van de revalidatie is dat u na een herstelperiode weer naar huis gaat.
 • Eerstelijns verblijf: een tijdelijk verblijf zonder revalidatie. U verblijft tijdelijk in een andere instelling dan het ziekenhuis totdat de zorg thuis haalbaar is.
 • Hospice: als er een levensverwachting korter dan 3 maanden gesteld is door de arts komt u in aanmerking voor opname in een hospice.

Langdurig verblijf

Als er na ziekenhuisopname blijvende zorg nodig is die thuis niet kan worden gegeven kan de transferverpleegkundige een WLZ-aanvraag doen. (Wet Langdurige Zorg). Hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. De transferverpleegkundige stuurt uw aanvraag voor een zorgindicatie naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijk orgaan. Zij kijken of u in aanmerking komt voor een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg.

Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde vervolginstelling doen we ons best om dit voor u te regelen. Is er bij ontslag echter geen plek bij de voorkeursinstelling, dan kunt u hier niet op wachten in het ziekenhuis. We plaatsen u dan in een instelling waar op dat moment wel plek is. In sommige gevallen kunt u op een later moment alsnog naar de voorkeursinstelling worden overgeplaatst.

Opname in een verzorgingshuis

Een verblijf in een verzorgingshuis kan tijdelijk of blijvend zijn. In sommige verzorgingshuizen zijn logeerkamers aanwezig, waar u terecht kunt als u tijdelijk zorg nodig heeft. Dit valt onder de regeling ELV (eerstelijns verblijf). Dit is een verblijf van tijdelijke aard. U gaat naar het verzorgingshuis waar plaats is. Dit wordt per regio bekeken.

Opname in een verpleeghuis

U kunt na uw ziekenhuisopname meer zorg nodig hebben dan in de thuissituatie of een verzorgingshuis gegeven kan worden. Mogelijk gaat u revalideren. Dan kan het nodig zijn om opname in een verpleeghuis aan te vragen.

Voorkeur

U mag één voorkeur aangeven voor een zorginstelling waar u na ontslag naartoe gaat. We doen ons best rekening te houden met uw voorkeur. Als in de voorkeursinstelling geen plaats is, wordt in een andere zorginstelling naar een passende plaats gezocht. We kijken daarbij naar instellingen op maximaal een uur rijden vanuit uw woonplaats. In het ziekenhuis wachten op een plek in de voorkeursinstelling is niet mogelijk.

Verkeerd bed

Wanneer er op het moment van ontslag helemaal geen plaats is bij andere zorginstellingen, dan kunnen we niet anders dan u in het ziekenhuis te laten verblijven. Dat is niet wenselijk voor u. U krijgt dan zelf niet de zorg in de omgeving die u op dat moment nodig heeft. Bovendien ligt u op de plek van iemand anders die wel zorg in het ziekenhuis nodig heeft. Deze situatie noemen we daarom ‘verkeerd bed’. We streven ernaar om dit zoveel mogelijk te voorkomen en om de wachttijd in het ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. In het geval van ‘verkeerd bed’ zoeken we naar de eerst beschikbare plek voor vervolgzorg. Soms vinden we een plek in de instelling van uw voorkeur. Kan dat niet, dan is elke andere plek binnen een uur van uw woonplaats acceptabel. Het kan dus zo zijn dat u (tijdelijk) zorg verder weg ontvangt.

Tijdens de periode waarin u op een ‘verkeerd bed’ verblijft, betaalt u in sommige gevallen wel al de eigen bijdrage van de indicatie voor de vervolginstelling. 

Meer informatie over wachten op vervolgzorg in het ziekenhuis vindt u in de folder ‘Verkeerd bed’.

Kosten

Hieronder vindt u informatie over de kosten van de verschillende soorten zorg na opname. Niet alle zorgkosten worden altijd vergoed. In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De zorg in een verpleeghuis wordt betaald uit de Wlz. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende factoren. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, kunt u dit nakijken op de website van het CAK: www.hetcak.nl. U krijgt 1x in de 4 weken een rekening van het CAK. 

Zorgverzekering

Thuiszorg, revalidatiezorg voor ouderen (GRZ) en tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis (ELV) worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
Via uw zorgverzekering kunt u zich verzekeren voor diverse vormen van zorg en hulpmiddelen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een zorgverzekering te kiezen die bij u past. Soms is een aanvullend pakket nodig om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van zorgkosten en hulpmiddelen. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren voor welke zorg u verzekerd bent.

Meer informatie over kosten

Uitgebreide informatie over de Wlz en de eigen bijdrage kunt u lezen op de websites en in de folders van onderstaande organisaties.

Aanvragen van zorg (indicatiestelling)
Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor de zorgindicatie.
Telefoon: 088 - 789 12 00
Website: www.ciz.nl
 
Eigen bijdrage Wlz
Centraal Administratiekantoor (CAK) gaat over de eigen bijdrage.
Website: www.hetcak.nl

Wet langdurige zorg (Wlz)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de wetgeving.
Website: www.rijksoverheid.nl

 

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden over de zorg na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige. Kan de transferverpleegkundige u niet direct te woord staan, spreek dan uw bericht in op de voicemail.

Transferverpleegkundige:
0495 - 57 22 47