Hartrevalidatie

Hartrevalidatie


Waarom hartrevalidatie?

Een hartaandoening is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het vertrouwen in het functioneren van uw eigen lichaam is niet meer vanzelfsprekend. Problemen met het hart kunnen angst en onzekerheid met zich meebrengen. Juist in die eerste periode tussen ontslag uit het ziekenhuis en het polikliniekbezoek aan uw cardioloog kan ons hartrevalidatieprogramma u (en uw partner) steun en begeleiding bieden daar waar u dat nodig heeft. U heeft keuze uit verschillende mogelijkheden, informatie hierover vindt u op deze pagina.

Wat is hartrevalidatie?

Hartrevalidatie is een zinvolle manier om te leren omgaan met hartklachten. Er wordt geprobeerd om de huidige lichamelijke conditie op peil te houden en te verbeteren. Hartrevalidatie kan ook antwoord geven op een aantal vragen die u heeft over leefpatronen, seksualiteit, stoppen met roken, werkhervatting, WIA, e.d. Het kan u en uw partner helpen te leren omgaan met de veranderde situatie.

Het hartrevalidatie team

Bij hartrevalidatie is een heel team betrokken. Ieder levert vanuit zijn eigen deskundigheid een bijdrage hieraan. Het revalidatieteam bestaat uit:

 • een cardioloog;
 • een diëtiste;
 • een fysiotherapeut;
 • een maatschappelijk werker;
 • een psycholoog en
 • een verpleegkundige die tevens coördinator is van het geheel.

Hoe komt u in aanmerking?

U heeft een verwijzing nodig van de cardioloog om deel te nemen aan de hartrevalidatie. Nadat de hartrevalidatieverpleegkundige uw verwijzing heeft ontvangen neemt zij contact met u op en maakt verder afspraken over de hartrevalidatie.

Intake

Wij werken volgens de Nederlandse richtlijn hartrevalidatie. Daarom vragen we u enkele vragenlijsten in te invullen voordat u start met de revalidatie. Daarnaast vindt een fietsproef (inspanningstest) plaats en krijgt u een gesprek met de hartrevalidatieverpleegkundige en de fysiotherapeut. Tijdens het intakegesprek met de verpleegkundige worden de bevindingen met u besproken. In het multidisciplinaire overleg (MDO, zie verderop) bespreekt het hartrevalidatieteam uw gegevens en komt zo tot een uiteindelijk revalidatieadvies. Na dit overleg wordt u gebeld en hoort u wanneer en in welke groep u kunt starten.

Multidisciplinair overleg

Tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) wordt gekeken welk traject het beste bij u past en worden uw vorderingen van de revalidatie besproken door het hartrevalidatieteam. U bent hierbij zelf niet aanwezig. Als het nodig is wordt uw persoonlijk programma bijgesteld.

Hartrevalidatie op maat

Niet iedereen heeft dezelfde behoefte aan informatie, ondersteuning en lichamelijke training. Wij stemmen het programmapakket zoveel mogelijk af op uw behoefte. In de loop van het programma kan het pakket worden aangepast. Het revalidatieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Informatiemodule.
 • Fitmodule en ontspanningsmodule.
 • Uitwisselen van ervaringen (lotgenotencontact).
 • Leefstijltraining (= pepmodule).

Informatiemodule

Dit onderdeel wordt verzorgd door verschillende hulpverleners. Iedere deskundige vertelt vanuit zijn/haar vakgebied over de risicofactoren en over de gevolgen van hartziekten. Er komt aan de orde hoe u risicofactoren kunt vermijden en uw herstel bevorderen. Deze module bestaat uit verschillende bijeenkomsten in groepsverband die u en uw partner in willekeurige volgorde kunnen bijwonen.

 • De cardioloog bespreekt de medische achtergronden, de risicofactoren en de behandeling.
 • De fysiotherapeut bespreekt het hoe en waarom van het bewegen.
 • De psycholoog informeert over het bestaan en omgaan met gevoelens van angst, neerslachtigheid en irritatie.
 • De diëtiste informeert over gezonde voeding met extra aandacht voor hart- en vaatziekten.
 • De maatschappelijk werkster geeft aan welke maatschappelijke gevolgen de hartziekte met zich mee kan brengen. Zij adviseert over het omgaan met deze gevolgen.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden momenteel digitaal toegestuurd i.v.m. het coronavirus.

Fitmodule en ontspanning

Onder begeleiding van een fysiotherapeut kan de lichamelijke conditie worden verbeterd door sport- en spelactiviteiten. Ook ontspanningsoefeningen en het verkennen van uw eigen grenzen komen aan de orde. U volgt deze module in groepsverband en zonder uw partner. Er bestaat de mogelijkheid om als partner een keer toe te kijken tijdens de fitmodule. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken.

De fitmodule vindt 2 x per week plaats op maandag en donderdag in de oefenzaal van de afdeling fysiotherapie, route 5E. Tijdens het kennismakingsgesprek stelt u met de fysiotherapeut een programma samen dat is afgestemd op uw situatie.

Tijdens de fitmodule krijgt u 1 a 2 keer een kleine introductie over ontspanningsoefeningen. Mocht u hier meer informatie over willen hebben kunt u dit bespreken met de fysiotherapeuten van het programma.

Leefstijltraining (= pepmodule)

Starten met de leefstijltraining kan pas als u al 1 of meerdere informatiemodules van de hartrevalidatie heeft gevolgd.

Het leefstijlprogramma is een groepsprogramma dat volgens de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting specifiek is ontwikkeld voor hartrevalidatiepatiënten. In een groep van 6 tot 8 deelnemers, waarbij ook uw partner welkom is, wordt in de vorm van een training aandacht besteedt aan de volgende thema's:

 • Hoe kunt u omgaan met stress?
 • Hoe kunnen uw gedachten uw gevoelens en uw gedrag beïnvloeden?
 • Hoe kunt u omgaan met dagelijkse ergernissen?
 • Hoe voorkomt u dat u té hoge eisen aan uzelf stelt?
 • Hoe omgaan met eisen wat betreft werkhervatting?
 • Hoe leert u nee te zeggen?
 • Hoe kunt u ongezonde leefgewoonten zoals roken of ongezond eten veranderen?

De inhoud van de bijeenkomsten wordt afgestemd op de behoeften van u en uw groepsgenoten. Het programma kan hierdoor per groep iets afwijken. Iedere bijeenkomst bestaat uit een kort informatie deel en het bespreken van praktische voorbeelden van u en uw groepsgenoten. U krijgt in beperkte mate huiswerkopdrachten mee.

Het programma bestaat uit 4 wekelijkse bijeenkomsten van elk 2 uur. De psycholoog en een hartrevalidatieverpleegkundige begeleiden de bijeenkomsten. De groep bestaat uit minimaal 6 deelnemers. Ook uw eventuele partner kan aan het programma mee doen. Een hartinfarct of hartoperatie treft namelijk u beiden. Omdat het programma op een speciale manier is opgebouwd, is het belangrijk dat u naar alle bijeenkomsten komt.

Aanmelden
Als iemand van het revalidatieteam denkt dat u baat kunt hebben bij de leefstijltraining, dan wordt dit met u besproken.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname.

Als u zelf na het lezen van de folder ‘Leefstijltraining’ denkt dat deze training voor u zinvol is, bespreek dit dan met de hartrevalidatieverpleegkundige.

Lotgenotencontact

Momenteel ligt i.v.m. het coronavirus het lotgenotencontact in het ziekenhuis stil maar heeft u vragen over het leven met een hart- en/of vaataandoening? Of heeft u als naaste, behoeft om uw verhaal en zorgen te delen?? Voor deze vragen en meer kun je bellen met 088 - 1111 661. Hier staan harteraadgevers voor u klaar. Harteraadgevers zijn mensen net als u, die ook ervaring hebben met hart- en/of vaataandoeningen.

Kosten

Het hartrevalidatieprogramma wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Tot slot

Patiënten en hun partners mogen positieve resultaten verwachten van de deelname aan het hartrevalidatieprogramma. Het slagen van het programma en halen van de doelstellingen hangt niet alleen van het aangeboden programma af. Ook uw eigen mogelijkheden en inzet zijn hierbij belangrijk. Na afloop van het programma heeft u een evaluatiegesprek met de hart-revalidatieverpleegkundige. Daarna ontvangen uw cardioloog en huisarts een kort verslag van de resultaten.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over hartrevalidatie of hiermee verband houdende zaken, neem dan contact op met de hartrevalidatieverpleegkundige. Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Bij afwezigheid spreekt u het antwoordapparaat in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de hartrevalidatieverpleegkundige. U kunt zich ook afmelden via e-mail.

Hartrevalidatieverpleegkundige:
0495 – 57 29 46

E-mail:
hartrevalidatie@sjgweert.nl