ADHD

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld?

ADHD poli

U bent met uw kind verwezen naar de ADHD poli. De ADHD poli is een samenwerkingsverband tussen SJG Weert, RiaggZuid en MediPsy.

In deze folder leest u meer over ADHD,  het onderzoek en mogelijke behandeling.

Wat is ADHD en ADD?

ADHD is de Engelse afkorting van 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder', wat aandachtstekort met hyperactiviteit betekent. Kinderen met ADHD hebben meer dan gemiddeld moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Ze kunnen ook impulsief, rusteloos of chaotisch zijn.

ADHD komt in 3 verschillende vormen voor:

1. Gecombineerd type
Het kind heeft last van een combinatie van ernstig en voortdurend aandachtstekort en ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit (gecombineerd type). Dit is de meest voorkomende vorm van ADHD.

2. Overwegend onoplettende type
Het kind heeft vooral last van ernstig en voortdurend aandachtstekort (het overwegend onoplettende type), ook wel ADD genoemd, wat aandachtstekortstoornis betekent. De omgeving merkt meestal minder van de symptomen van ADD, omdat deze kinderen over het algemeen niet druk zijn, maar juist stil, dromerig en teruggetrokken.

3. Overwegend hyperactief - impulsief type
Het kind heeft vooral last van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit (het overwegend hyperactief - impulsief type).

Wat zijn de gevolgen van ADHD?

Kinderen met ADHD kunnen door hun drukke, chaotische of dromerig gedrag negatieve reacties opwekken bij hun omgeving. Daardoor zijn ze veel minder dan andere kinderen in staat om een positief zelfbeeld op te bouwen. Als ADHD niet goed wordt behandeld, kan de ontwikkeling van een kind de verkeerde kant uitgaan - met het risico op een agressieve of angstige gedragsontwikkeling.

Hoe ontstaat ADHD?

Hoe ADHD precies ontstaat, is niet bekend. Wel is duidelijk dat erfelijkheid een grote rol speelt. De kans dat in een gezin een van de ouders of een ander familielid ADHD heeft, is groot. Je kunt er dus niets aan doen als je ADHD hebt.

Helaas zijn er veel vooroordelen over ADHD. Zo denken mensen vaak dat ADHD een modeverschijnsel is of dat het een gevolg is van slecht ouderschap, teveel snoep of een te drukke maatschappij. De opvoeding en de omgeving van het kind hebben niet zo'n grote invloed op het ontstaan van ADHD, maar wel op de gevolgen daarvan.

Hoe vaak komt ADHD voor?

ADHD komt voor bij 3 tot 5% van de schoolkinderen. Dit betekent dat in een gemiddelde klas minstens 1 of 2 kinderen met ADHD zitten. Het aantal kinderen met ADHD is de laatste 20 jaar niet toegenomen. ADHD wordt wel steeds beter herkend bij kinderen. Daardoor zijn er meer kinderen die behandeld worden voor ADHD.

ADHD komt meer voor bij jongens dan bij meisjes: 2 tot 3 keer zo veel.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

ADHD kan niet worden vastgesteld met bloedonderzoek of een hersenscan. De diagnose wordt gesteld door een team van deskundigen bestaande uit een psycholoog, een gespecialiseerde kinderarts en/of een kinderpsychiater.

De psycholoog krijgt informatie uit gesprekken met de ouders en uit vragenlijsten die ouders en leerkracht over het kind hebben ingevuld. Zowel het kind als de ouders krijgen de ruimte om hun verhaal te vertellen. De arts gaat na of de verschijnselen bij ADHD horen of dat er aanwijzingen zijn voor een andere stoornis of ziekte.

In SJG Weert werken psychologen van MediPsy samen met kinderartsen om tot een diagnose te komen. Ook een arts van RiaggZuid neemt deel aan de bespreking over de onderzoeksbevindingen. Op deze wijze wordt getracht niets over hoofd te zien en kan snel en gemakkelijk nader onderzoek worden ingezet of behandeling worden opgestart.

Waaruit bestaat de sneldiagnostiek?

Aanmelden
Na verwijzing van uw huisarts, Bureau Jeugdzorg of kinderarts kunt u zich aanmelden bij MediPsy via telefoonnummer: 0495 - 57 28 54.  Geef hierbij aan dat het om een afspraak voor ADHD onderzoek gaat.

Het is belangrijk dat naast het kind beide ouders aanwezig kunnen zijn op de eerste afspraak. Kan dit om bepaalde redenen niet, dan moet de afwezige ouder met ouderlijk gezag, zijn/haar schriftelijke toestemming geven voor het onderzoek, zeker als het gaat om een kind jonger dan 12 jaar.

Vooraf vragenlijsten invullen
Voorafgaand aan de afspraak krijgt u vragenlijsten thuisgestuurd om in te vullen, zowel voor u als ouder als voor de leerkracht en, afhankelijk van de leeftijd, ook voor uw kind zelf. Deze ingevulde lijsten geeft u uiterlijk 1 week voor de afspraak af bij het secretariaat van MediPsy (balie Mediweert, route 73) of u stuurt de lijsten op in de retourenvelop.

De dag van de afspraak
Op de dag van de afspraak kunt u zich melden bij de psycholoog van MediPsy, route 60. U en uw kind worden eerst gezien door de psycholoog voor een gesprek over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Ook zullen vragen worden gesteld over de gezins- en opvoedingssituatie. Er worden die ochtend geen psychologische tests afgenomen. Wel worden de uitslagen van het vragenlijstonderzoek met u doorgenomen.

Aansluitend volgt een bezoek aan de kinderarts (route 35), die een oriënterend lichamelijk onderzoek doet. Na deze onderzoeken kunt u met uw kind weer naar huis. U moet er vanuit gaan dat u de hele ochtend in het ziekenhuis bent.

Overleg multidisciplinair diagnoseteam
In de middag worden alle onderzoeksgegevens besproken met de psycholoog, kinderarts, ADHD verpleegkundige en RiaggZuid-arts. Aan de hand van alle beschikbare gegevens wordt ofwel besloten tot aanvullend onderzoek ofwel wordt (een voorlopige) diagnose gesteld. Tevens wordt besproken waar aanvullend onderzoek of behandeling het best kan plaatsvinden. Is de ADHD eenvoudig te behandelen dan blijft het kind onder behandeling van de psycholoog van MediPsy en/of van de poli Kindergeneeskunde van SJG Weert.

Is er sprake van meerdere problemen of is uitgebreider onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar andere ontwikkelings- of gedragsproblemen, dan wordt het kind verwezen naar RiaggZuid ofwel naar een zelfde soort centrum in uw regio.

De uitslag

Op de dag van het onderzoek wordt u 's middags telefonisch op de hoogte gebracht van de voorlopige diagnose en het voorstel ten aanzien van het vervolg.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Psychologen van MediPsy:
0495 - 57 28 54

Kinderarts of ADHD verpleegkundige via de poli Kindergeneeskunde:
0495 - 57 22 50

Arts RiaggZuid:       
0495 - 57 99 00