PDF
Stel PDF samen

Patiëntendossier: inzage, papieren kopie, correctie of vernietiging 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een patiëntendossier bijhouden. U kunt dit dossier zelf ook bekijken, online via MijnSJG of op papier. Ook kunt een verzoek indienen ter correctie of vernietiging van gegevens in uw dossier. In deze folder leest u hier meer over.

Inzage in uw patiëntdossier

Uw persoonlijke en medische gegevens worden vastgelegd in uw patiëntdossier. Alleen medewerkers die hiervoor bevoegd zijn, kunnen uw dossier bekijken. De medewerkers hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Gegevens uit uw dossier worden alleen met uw toestemming aan personen die niet bij uw behandeling betrokken zijn verstrekt. U heeft recht op inzage van uw patiëntdossier. Dit kan via het patiëntenportaal MijnSJG, maar ook een inzage op papier. Ook heeft u recht op een kopie (afdruk) van uw dossier of een gedeelte hiervan.

Inzagerecht
U heeft het recht op inzage van uw patiëntdossier, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Ook persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener mag u niet inzien. Dit zijn losse, tijdelijke aantekeningen, bijvoorbeeld over zaken die de hulpverlener wil onthouden.

Inzage in uw patiëntdossier
Zolang u onder behandeling bent en u wilt uw patiëntdossier inzien, dan kunt u om inzage vragen aan uw behandelend arts. Hij/zij is verantwoordelijk voor inzage. Ook kunt u via MijnSJG uw dossier  inzien.

Wanneer uw behandeling al is afgesloten en u wilt achteraf uw patiëntdossier inzien dan kan dit.
Vul daarvoor het aanvraagformulier in en de afdeling codering & digitalisering  (dossieradministratie) neemt uw verzoek in behandeling. 

Er wordt een afspraak gemaakt wanneer u het dossier kunt komen inzien. Bij de inzage is altijd een medewerker van de dossieradministratie aanwezig. Er mag namelijk niets worden toegevoegd of verwijderd uit het dossier.

Inzage van uw dossier tijdens een opname
Wanneer u inzage wilt in uw patiëntdossier (medisch en/of verpleegkundig) tijdens een opname dan kunt u dat bespreken met een verpleegkundige van de afdeling. Deze inzage gebeurt zo snel als mogelijk. Hierbij is altijd een teamleider en/of verpleegkundige aanwezig.

Inzage door nabestaanden
Op 1 januari 2020 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de regeling over het inzagerecht in medische dossiers na overlijden van een patiënt. Nabestaanden hebben niet automatisch recht op inzage in het patiëntdossier van een overleden familielid. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met twijfels blijven zitten en graag een en ander uitzoeken. Bespreek dit met de betreffende specialist. Neem hiervoor contact op met de betreffende poli om dit te regelen. De patiëntenfederatie heeft een handige patiëntenfolder opgesteld waar veelgestelde vragen over inzage van patiëntendossiers door nabestaanden worden beantwoord. Deze folder kunt u hier vinden.

Inzage door anderen
Om anderen inzage in uw gegevens te geven, is uw toestemming nodig. Zonder uw toestemming mogen geen kopieën of inzage van uw patiëntdossier aan anderen (familie of derden) worden gegeven.

Een curator of mentor (wettelijke vertegenwoordiger) die de belangen behartigt van een persoon die niet voor zichzelf kan opkomen, kan inzage krijgen in het dossier van deze persoon.

Ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in (of een kopie van) het patiëntdossier van het kind. Als kinderen 12 – 16 jaar oud zijn, is ook de toestemming van henzelf nodig. Kinderen ouder dan 16 jaar beslissen zelf over toestemming en inzage.

Online inzage door de ouders is niet mogelijk. Een DigiD is strikt persoonlijk. Daarom mag u alleen uw eigen DigiD aanvragen en gebruiken.

Online inzage via MijnSJG

U kunt uw eigen patiëntdossier online bekijken door met uw DigiD (met sms-controle) in te loggen op MijnSJG: https://mijn.sjgweert.nl Het is ook mogelijk om de verschillende onderdelen van uw dossier zelf te printen of te downloaden.

Heeft u nog geen DigiD? Ga dan naar www.digid.nl om dit aan te vragen.

Verzoek om papieren kopie van uw patiëntdossier

Beschikt u niet  over een computer of is er een andere reden waarom u niet kunt inloggen op MijnSJG en is alleen inzage voor u onvoldoende, dan kunt u een papieren kopie van uw dossier opvragen. Als u een afdruk (of gedeelte) van uw dossier wilt ontvangen, vult u het aanvraagformulier in. Als de afdrukken klaar zijn, neemt een medewerker van de afdeling codering & digitarisering contact met u op en kunt u de papieren zelf op komen halen. Als iemand anders in uw plaats de papieren afhaalt, dan moet deze persoon een door u ondertekend bewijs (machtiging) kunnen laten zien. Bij het afhalen is identificeren met een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Kunt u niet zelf (of iemand anders) de afdrukken van uw medisch dossier afhalen, dan kan dit ook per post naar u worden opgestuurd. Om er zeker van te zijn dat deze persoonlijke gegevens alleen bij u terecht komen, gebeurt dit altijd aangetekend.

Kopie van opnamen gemaakt door de afdeling medische beeldvorming            
Röntgenopnames, scans of echobeelden die gemaakt zijn door de afdeling medische beeldvorming kunt u niet terugvinden in uw patiëntdossier. Deze kunt u wel opvragen bij de administratie van de afdeling medische beeldvorming. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of meldt u bij de balie van Medische Beeldvorming.

Na controle van uw gegevens, ontvangt u dan een link op het e-mailadres wat bij ons in het systeem staat geregistreerd. Via deze link wordt u gevraagd om uw geboortedatum in te vullen en ontvangt een SMS-bericht op het bij ons bekende nummer. Hierna komt u op een beveiligde website terecht waar u de beelden kunt bekijken. De beelden zijn na ontvangst van de mail twee weken online beschikbaar. U kunt deze downloaden, zodat u de beelden langere tijd kunt bewaren.        

Als een ander in uw plaats de beelden komt opvragen, dan moet deze persoon een door u ondertekend bewijs (machtiging) kunnen laten zien en zichzelf kunnen legitimeren.

 De conclusies van de onderzoeken bij medische beeldvorming kunt u overigens wel terugvinden in uw dossier (onder ‘Uitslagen’).

Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens

Komt u bij inzage in uw patiëntdossier onjuiste of onvolledige informatie tegen, dan kunt u de hulpverlener schriftelijk of bij uw eerstvolgende bezoek vragen deze te wijzigen of te schrappen. Als uw hulpverlener het niet eens is met de correctie zal hij/zij dit uitleggen. In het dossier kan dan een verklaring met een aanvullende of afwijkende mening van de patiënt of van een andere hulpverlener (second opinion) worden vermeld. De zorgverlener is verplicht deze verklaring in het dossier op te nemen.

Recht op vernietiging van gegevens
Het ziekenhuis moet uw patiëntdossier minimaal 20 jaar bewaren. Na die tijd vernietigt de Dossieradministratie uw gegevens, tenzij er redenen zijn ze langer te bewaren. U kunt zelf om eerdere vernietiging van uw gegevens vragen via dit formulier. Het ziekenhuis moet binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen, tenzij een ander dan de patiënt, van de vernietiging ernstig nadeel ondervindt of als er wettelijke regels zijn die vernietiging verbieden.

In de 'Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst' (WGBO) is o.a. het recht op inzage of kopie van uw dossier geregeld. Meer informatie over deze wet vindt u op de site van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of problemen bij het krijgen van inzage of kopieën van uw patiëntdossier kunt u contact opnemen met de afdeling codering & digitalisering.

Voor vragen over de inhoud van uw dossier kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Afdeling codering & digitalisering (dossieradministratie):
0495 - 57 25 85
E-mail:
codering.digitalisering@sjgweert.nl