Online inzage of download van uw patiëntendossier

Patiënteninformatie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een patiëntdossier bijhouden. U kunt dit dossier zelf ook bekijken. In deze folder leest u wat u hiervoor moet doen en wat hierin uw rechten zijn.

Inzage dossier

Uw persoonlijke en medische gegevens worden vastgelegd in uw patiëntdossier. Alleen medewerkers die hiervoor bevoegd zijn, kunnen uw dossier bekijken. De medewerkers hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Gegevens uit uw dossier worden alleen met uw toestemming aan personen die niet bij uw behandeling betrokken zijn verstrekt.

U kunt u eigen dossier ook online bekijken door met uw DigiD (met sms-controle) in te loggen op MijnSJG: https://mijn.sjgweert.nl. Het is ook mogelijk om hier de verschillende onderdelen van uw dossier zelf te printen of te downloaden.

Heeft u nog geen DigiD? Ga dan naar www.digid.nl om dit aan te vragen.

Inzage door nabestaanden
Nabestaanden hebben niet automatisch recht op inzage in het dossier van een overleden familielid. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met twijfels blijven zitten en graag een en ander uitzoeken. Bespreek dit met de hulpverlener. Wanneer deze van mening is dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of als een wet dit vereist, geeft hij u inzage.

Inzage door anderen
Om anderen dan uzelf uw gegevens te laten inzien, is uw toestemming nodig. Een curator of mentor (wettelijke vertegenwoordiger) die de belangen behartigt van een persoon die niet voor zichzelf kan opkomen, kan echter wel zonder toestemming inzage krijgen in het dossier van deze persoon.

Ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van het kind. Als kinderen 12 – 16 jaar oud zijn, is ook de toestemming van henzelf nodig. Kinderen ouder dan 16 jaar beslissen zelf over toestemming en inzage.

Online inzage door de ouders is niet mogelijk. Een DigiD is strikt persoonlijk. Daarom mag u alleen uw eigen DigiD aanvragen en gebruiken. Een papieren kopie van het dossier aanvragen is wel mogelijk. Zie folder ‘Papieren kopie van uw patiëntendossier aanvragen’.

Kopie van opnamen gemaakt door de afdeling medische beeldvorming            
Röntgenopnames, scans of echobeelden die gemaakt zijn door de afdeling medische beeldvorming kunt u niet terugvinden in uw patiëntdossier. Deze kunt u wel opvragen bij de administratie van de afdeling medische beeldvorming. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of meldt u bij de balie van Medische Beeldvorming.

Na controle van uw gegevens, ontvangt u dan een link op het e-mailadres wat bij ons in het systeem staat geregistreerd. Via deze link wordt u gevraagd om uw geboortedatum in te vullen en ontvangt een SMS-bericht op het bij ons bekende nummer. Hierna komt u op een beveiligde website terecht waar u de beelden kunt bekijken. De beelden zijn na ontvangst van de mail twee weken online beschikbaar. U kunt deze downloaden, zodat u de beelden langere tijd kunt bewaren.

Als een ander in uw plaats de beelden komt opvragen, dan moet deze persoon een door u ondertekend bewijs (machtiging) kunnen laten zien en zichzelf kunnen legitimeren. 

De conclusies van de onderzoeken bij medische beeldvorming kunt u overigens wel terugvinden in uw dossier (onder ‘Uitslagen’).

Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens

Komt u bij inzage in uw dossier onjuiste of onvolledige informatie tegen, dan kunt u de hulpverlener schriftelijk of bij uw eerstvolgende bezoek vragen deze te wijzigen of te schrappen. Als uw hulpverlener het niet eens is met de correctie zal hij/zij dit uitleggen. In het dossier kan dan een verklaring met een aanvullende of afwijkende mening van de patiënt of van een andere hulpverlener (second opinion) worden vermeld. De zorgverlener is verplicht deze verklaring in het dossier op te nemen.

Recht op vernietiging van gegevens
Het ziekenhuis moet uw dossier minimaal 20 jaar bewaren. Na die tijd vernietigen wij uw gegevens, tenzij er redenen zijn ze langer te bewaren. U kunt om eerdere vernietiging van gegevens vragen. Het ziekenhuis moet binnen drie maanden aan dit verzoek voldoen, tenzij een ander dan de patiënt van de vernietiging ernstig nadeel ondervindt of als er wettelijke regels zijn die vernietiging verbieden.

Papieren kopie aanvragen
Beschikt u niet over een computer of is er een andere reden waarom u niet kunt inloggen op MijnSJG, dan kunt u ook een papieren kopie van uw dossier opvragen. In de folder ‘Papieren kopie van uw patiëntendossier aanvragen’ vindt u uitleg over de werkwijze. Neem hiervoor contact op met de afdeling patiënteninformatie.

In de 'Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst' (WGBO) is o.a. het recht op inzage of kopie van uw dossier geregeld. Meer informatie over deze wet vindt u op de site van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over MijnSJG? Op www.sjgweert.nl/mijnsjg vindt u meer uitgebreide informatie over het gebruik van MijnSJG. U kunt ook bellen of e-mailen naar patiënteninformatie.

Voor vragen over de inhoud van uw dossier kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Afdeling patiënteninformatie:
0495 - 57 22 05

E-mail:
patienteninformatie@sjgweert.nl

WhatsApp
Wilt u snel en makkelijk een algemene vraag stellen, op een moment dat het u uitkomt? Dan kunt u ons een WhatsApp bericht sturen via telefoonnummer:
06 - 4279 6156.
(U kunt niet met dit nummer bellen).

Uw vraag wordt op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur meestal binnen een uur beantwoord. Buiten deze tijden krijgt u de eerstvolgende werkdag antwoord. Bij vragen over uw DigiD kunnen wij u helaas niet helpen. Daarvoor kunt u terecht op www.digid.nl.