SEH heeft kwetsbare ouderen nu nóg beter op de radar

25 maart 2022

Elke zeventigplusser die in SJG Weert op de spoedeisende hulp (SEH) binnenkomt, wordt sinds kort volgens een vast protocol gescreend op kwetsbaarheid. “Hoe eerder we dit risico signaleren, hoe sneller we gerichte maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat oudere, kwetsbare patiënten in hun functioneren verder achteruitgaan”, zegt internist acute geneeskunde Marjolein Kremers.

De SEH-verpleegkundigen van SJG Weert voeren deze screening uit aan de hand van een speciaal programma. Dat heet APOP: Acuut Presenterende Oudere Patiënt. Met het beantwoorden van negen korte vragen wordt getoetst of de patiënt geheugenproblemen heeft of een verhoogd risico op functionele achteruitgang. Als dat inderdaad het geval blijkt, wordt daar op de SEH al direct op ingespeeld. Bij een opname wordt ook direct de verpleegafdeling ingeseind zodat ook daar voor iedereen duidelijk is welke aangepaste zorg en begeleiding nodig is.

Interventies
Marjolein Kremers licht toe: “Voor mensen met een geheugenstoornis houden we het aantal prikkels bijvoorbeeld zo beperkt mogelijk. Oftewel: zo min mogelijk mensen in de kamer en zoveel mogelijk een-op-een-contact. Ook houden we de patiënt niet onnodig nuchter om het risico op een delier – acute verwardheid – te beperken. Verder nemen we maatregelen om te voorkomen dat mensen vallen en daardoor niet meer goed zelfstandig kunnen functioneren. Bijvoorbeeld door het bedhek omhoog te zetten of door de mantelzorger nauwer bij de zorg te betrekken.”

Passende zorg
Doordat deze Limburgse regio in hoog tempo vergrijst, neemt ook het aantal kwetsbare ouderen sterk toe. Bij een opname in het ziekenhuis is die kwetsbaarheid niet altijd direct zichtbaar. De nieuwe screening helpt zorgprofessionals om problemen vroegtijdig te signaleren. “In het verleden werd er bij de screening minder prominent op kwetsbaarheid gelet, de aandacht ging vooral uit naar de medische aandoening en de behandeling daarvan. Met het APOP-programma kijken we expliciet en gestructureerd naar kwetsbaarheid. Hierdoor wordt de kans kleiner dat we iets over het hoofd zien en kunnen we kwetsbare patiënten de zorg bieden die bij hen past. Dat laatste is heel belangrijk. Welke zorg past wel bij iemand en welke niet? Daar gaan we steeds over in gesprek”, zo besluit Marjolein.


Gezondheidskrant SJG Weert - april 2022 - nummer 1 - pagina 15

SEH heeft kwetsbare ouderen nu nóg beter op de radar
Het team kijkt expliciet en gestructureerd naar kwetsbaarheid. Hierdoor wordt de kans kleiner dat er iets over het hoofd wordt gezien en krijgen kwetsbare patiënten de zorg die bij hen past.