De Cliëntenraad in 2017: hier gaan we voor

18 april 2017

Ook in 2017 waakt de Cliëntenraad over de belangen van patiënten, hun familie en bezoekers van SJG Weert. Dat wil zeggen: we zoeken uit hoe de zaken in het ziekenhuis voor u geregeld zijn en willen graag weten wat u daarvan vindt. Wat kan er in uw ogen beter in de zorg en dienstverlening? Uw bevindingen vormen mede de basis voor de (on)gevraagde adviezen die de Cliëntenraad voorlegt aan de directie zodat waar nodig verbeteringen in gang gezet kunnen worden.

Cliënt als gesprekspartner
Heel belangrijk voor ons is de vraag hoe u de zorg in SJG Weert beleeft. Hoe de samenwerking tussen patiënt en arts verloopt. Wordt u al als volwaardig gesprekspartner gehoord? Heeft u ook daadwerkelijk het gevoel dat u samen beslist? Patiënten willen en nemen steeds meer de regie over hun eigen behandeling. Zeker jongeren komen grondig voorbereid naar het spreekuur. Voor de toekomst van dit ziekenhuis is het belangrijk dat artsen daar goed op inspelen en jong en oud aan zich weten te binden. Dat ze investeren in een goede vertrouwensrelatie, oog hebben voor uw privacy en u stimuleren om uw persoonlijke ervaring te delen via Zorgkaart Nederland. Zowel uw positieve als negatieve bevindingen. Kritiek van patiënten is immers een gratis advies voor verbetering.

Cliënt en de toekomst
Als patiënt van SJG Weert bent u er natuurlijk ook bij gebaat dat alle partners in de zorgketen optimaal samenwerken. De Cliëntenraad wil graag weten hoe die samenwerking verloopt. Hoe kunnen we de zorg in deze regio samen op hoog niveau en betaalbaar houden? Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking en overdracht tussen de eerste, tweede en derde lijn verder te verbeteren? Om dit proces te ondersteunen, denken we over mogelijkheden om een brainstormsessie te organiseren met ketenpartners, zorgverzekeraars en alle belanghebbenden.

De oudere cliënt en mantelzorger
SJG Weert is een seniorvriendelijk ziekenhuis. We denken mee en ondersteunen initiatieven die kwetsbare ouderen ten goede komen en ervoor zorgen dat zij het ziekenhuis zo gezond mogelijk weer verlaten. De rol van mantelzorgers wordt in dit verband steeds belangrijker. Zij staan immers het dichtst bij de patiënt en zijn er vaak bij als de arts uitleg geeft op de poli of aan het bed. We willen graag weten hoe het ziekenhuis de rol van mantelzorgers ziet en welk beleid er op dit terrein wordt gevoerd. De Cliëntenraad bekijkt in dit verband of er mogelijkheden zijn om mantelzorgers een actievere rol te geven rond de dagelijkse maaltijden in het ziekenhuis. Kan er samen met de patiënt gegeten worden? De gedachte hierachter: samen eten is gezelliger, bevordert de eetlust van patiënten en daarmee ook het herstel.

Samengevat:
De Cliëntenraad wil ook in 2017 weten wat u als patiënt of bezoeker vindt van wat er binnen de ziekenhuismuren gebeurt. Wij vertegenwoordigen uw stem richting de directie en houden de vinger aan de pols. Uiteindelijk dienen onze inspanningen maar één doel. Ook over 25 jaar moet SJG Weert een aantrekkelijk ziekenhuis zijn waar jong en oud terecht kunnen voor goede basiszorg.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2017  •  pag. 19

De Cliëntenraad in 2017:  hier gaan we voor