Calamiteiten binnen de zorg

30 mei 2016

In de media is de laatste tijd veel aandacht voor calamiteiten binnen de zorg. Omdat we ons kunnen voorstellen dat u zich afvraagt hoe binnen SJG Weert met calamiteiten wordt omgegaan, willen we daar via deze weg graag meer informatie over geven.

Melding en onderzoek
Calamiteiten of mogelijke calamiteiten worden door SJG Weert onderzocht en gemeld bij de IGZ (Inspectie voor Gezondheidszorg). De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van onze zorg. Er bestaan duidelijke wettelijke kaders hoe wij hier als ziekenhuis mee om moeten gaan, onder meer op het gebied van privacy. We volgen daarbij de procedure en de daarbij behorende termijnen zoals bepaald is in de wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen zorg (WKKGz). Dat betekent dat wanneer het vermoeden bestaat van een calamiteit, wij direct een onderzoek starten. Wanneer snel duidelijk is dat het om een calamiteit gaat, doen we binnen 3 dagen een melding bij de IGZ. In gevallen waarin het niet direct duidelijk is of het daadwerkelijk een calamiteit betreft (het kan immers ook een complicatie zijn), geldt een ruimere termijn voor het doen van de melding aan de IGZ.

Informeren van patiënten, nabestaanden en de inspectie
Bij een melding van een calamiteit bij de IGZ wordt de patiënt (of diens nabestaande(n)) door ons zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de melding en geïnformeerd over het verdere verloop van het onderzoek. Zodra het interne onderzoek naar een calamiteit is afgerond, worden de analyse van basisoorzaken en de noodzakelijk te nemen verbetermaatregelen aan de IGZ gerapporteerd. De IGZ beoordeelt het onderzoek en koppelt haar standpunt vervolgens terug aan SJG Weert. Wij informeren vervolgens de patiënt (of diens nabestaande(n)) over de bevindingen en verbetermaatregelen van het onderzoek en over het oordeel van de IGZ. Wij bieden daarbij de mogelijkheid voor een nader toelichtend gesprek.

Verbetermaatregelen
Het onderzoek dat gedaan wordt naar aanleiding van een calamiteit is onder andere bedoeld om te zien wat anders of beter had gekund. De resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot concrete maatregelen die op hun beurt weer hebben geleid tot verbetering in onze zorgverlening. Hierbij kunt u denken aan bespreking van specifieke casussen binnen de medische staf of andere multidisciplinaire besprekingen, aanscherping van protocollen en werkwijzen die in de praktijk niet geheel sluitend bleken te zijn, verduidelijking van onderlinge rolverdeling, aanscherping van het beleid rondom behandelbeperkingen en verbetering van het bewustzijn van registratie van vitale functies of het verbeteren van afspraken rondom overplaatsing van acute patiënten.

Calamiteiten binnen de zorg