Privacyverklaring SJG Weert

Doel
SJG Weert verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag informeren. SJG Weert doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SJG Weert.

Definities
Wij gebruiken bepaalde termen in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij hiermee bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en uw medische gegevens.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.
  • Autoriteit Persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op gebruik van persoonsgegevens door organisaties.

Verklaring
1. Van wie verwerkt SJG Weert persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • patiënten;
  • contactpersonen van patiënten;
  • familieleden, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen;
  • bezoekers van het ziekenhuis.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Veel medewerkers van SJG Weert, waaronder bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, verwerken persoonsgegevens. Waar wij in deze privacyverklaring spreken over SJG Weert, bedoelen wij alle afdelingen waar persoonsgegevens worden verwerkt. Formeel is de raad van bestuur van SJG Weert verantwoordelijk.

3. Waarvoor verwerkt SJG Weert persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een patiëntrelatie met u aan te kunnen gaan
Als u zich bij SJG Weert meldt met een zorgvraag, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Dat zijn voor de hand liggende gegevens zoals onder andere uw naam, adres en woonplaats maar ook de zorgvraag die u heeft.

b. Voor uw behandeling
Als u patiënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens of telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon te onderhouden, om u aan uw afspraak te herinneren of vragenlijsten voor kwaliteitsonderzoek te versturen.

Ook verwerken wij gegevens om uw diagnose te kunnen stellen en u te kunnen behandelen, verplegen of verzorgen. Om als zorgverlener onze rol goed te kunnen vervullen, verwerken wij ook gegevens over uw gezondheid. Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Ook verwerken wij soms gegevens van familieleden, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen.

c. Voor overleg met in- en externe behandelaren
Het kan voorkomen dat voor overleg contact moet worden opgenomen met een collega medisch specialist in SJG Weert of met een specialist uit een ander ziekenhuis. Ook kan het zijn dat u bijvoorbeeld doorverwezen bent door uw huisarts, een fysiotherapeut of een eerstelijns verloskundige. In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld onderzoekresultaten.

d. Voor de financiële afhandeling van de geboden zorg
Ook hebben wij uw gegevens nodig om met u of met uw zorgverzekering de geboden zorg financieel af te handelen. Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn om declaraties te kunnen afhandelen. Een voorbeeld van gegevens die zorgverleners aan zorgverzekeraars moeten doorgeven, zijn de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt.

e. Om uw en onze veiligheid te waarborgen
Wij maken gebruik van bewakingscamera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen.

f. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Soms moet SJG Weert gegevens delen vanwege een wettelijk voorschrift. Een voorbeeld hiervan is dat wij besmettelijke ziekten direct moeten melden bij de GGD. Daarbij worden ook persoonsgegevens van de betrokkene gedeeld.

g. Voor onze bedrijfsvoering
Als zorgverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze patiëntrelaties. Mede door het verwerken van uw gegevens kunnen wij voldoen aan (wettelijke vereiste) kwaliteitsregistraties.

4. Hoe gaat SJG Weert met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt bewaard. In het geval van medische gegevens is dat meestal 15 jaar. Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als er een andere wettelijke bewaartermijn voortvloeit uit andere wetgeving, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening) of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziekten).

Binnen SJG Weert worden uw persoonsgegevens conform landelijke normen beveiligd, wat inhoudt dat alleen medewerkers met een behandelrelatie toegang tot uw medische gegevens hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie delen met onbevoegden; ook niet na beëindiging van hun dienstverband.

Willen wij uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u na een medische behandeling medicijnen nodig heeft van de apotheek.

5. Welke regels gelden voor SJG Weert bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SJG Weert onder meer gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en NEN 7510.

6. Kan ik mijn persoonsgegevens inzien of wijzigen?
Ja, u kunt uw dossier opvragen via de afdeling Patiënteninformatie van SJG Weert. Meer informatie daarover is e vinden in de folder ‘Inzage patiëntdossier’. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

7. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor algemene vragen over de verwerking van uw persoons- of medische gegevens door SJG Weert kunt u terecht bij de afdeling Patiënteninformatie. In geval van klachten kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris.

8. Kan SJG Weert dit document wijzigen?
Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. SJG Weert zal de privacyverklaring aanpassen als er zaken in de verwerkingen veranderen, of als er andere verplichtingen ontstaan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u terugvinden op www.sjgweert.nl.

Contact

Afdeling Patiënteninformatie
SJG Weert 
t.a.v. afdeling Patiënteninformatie
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
E-mail:              
patienteninformatie@sjgweert.nl
Telefoon:      
0495 - 57 22 05

Klachtenfunctionaris
SJG Weert
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 1073
6000 VB Weert
E-mail:
klachtenfunctionaris@sjgweert.nl
Telefoon:
0495 - 57 22 05

Functionaris voor de gegevensbescherming
Eric Schouten
E-mail:
fg@sjgweert.nl